Investičná politika - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Investičná politika

INVESTÍCIE

Cieľom investičnej politiky Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. je dosiahnutie zámerov a cieľov deklarovaných v Politike integrovaného systému manažérstva, t.j. maximálne uspokojovanie požiadaviek a očakávaní zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán, zlepšovanie životného prostredia. Základným predpokladom rozvoja miest a obcí je rozvoj infraštruktúry. Budovaním, rozširovaním a udržiavaním vodovodných a kanalizačných sietí sa vytvárajú podmienky na sociálny a ekonomický rozvoj mesta a obcí v okrese Ružomberok a podmienky pre zvyšovanie štandardu kvality bývania na úroveň západných krajín Európskeho spoločenstva.

Investície sú smerované do vodohospodárskej infraštruktúry, najmä na prípravu a realizáciu takých aktivít, ktorými sa zabezpečí rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií, dostatočné množstvo a nepretržitá dodávka pitnej vody verejným vodovodom a bezpečné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Koncepcia rozvoja verejných vodovodov vrátane vymedzenia vodárenských zdrojov na zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a koncepcia rozvoja verejných kanalizácií do roku 2030 je vymedzená v základnom programovom dokumente spoločnosti „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií územia Žilinského kraja a okresu Ružomberok“.

Základnými predpokladmi pre úspešné plnenie týchto cieľov je prosperita a sústavný rozvoj spoločnosti, ktorými sa zabezpečia dostatočné disponibilné investičné zdroje potrebné na financovanie nákladov na prípravu a realizáciu stavieb a technických zhodnotení a nákladov na obstaranie strojov a zariadení potrebných na vykonávanie prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Použitie investičných zdrojov realizuje prostredníctvom Investičných programov. Investičné aktivity zahrnuté v Investičných programoch sú orientované na zabezpečenie:

  • dostatočného množstva a nepretržitej dodávky zdravotne bezchybnej pitnej vody verejnými vodovodmi

  • plynulého a bezpečného odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívneho dopadu na životné prostredie

  • plnenia právnych požiadaviek a rozhodnutí orgánov štátnej správy

  • rozvoja verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja a s ohľadom na ekonomické možnosti

  • dlhodobej stability, rozvoja a prosperity spoločnosti


Aktualizované

Návrat na obsah