Úsek verejných vodovodov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Úsek verejných vodovodov

INVESTÍCIE > INV programy, priority

Investičné projekty zahrnuté v Investičných programoch schválených Valnou hromadou zabezpečujú plnenie požiadaviek akcionárov spoločnosti, kontinuálny rozvoj a obnovu objektov a zariadení verejného vodovodu a plnenie krátkodobých a dlhodobých cieľov. Predprojektová a projektová príprava a realizácia projektov je  zameraná na:
     
  • plnenie právnych požiadaviek najmä na plnenie š tandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom,
  • obnovu objektov a zariadení verejného vodovodu vyplývajúce z plánu obnovy (stavby, technické zhodnotenia), na základe analýzy a hodnotenia spoľahlivosti a stavu naliehavosti obnovy,
  • rozširovanie rozvodnej vodovodnej siete v lokalitách mesta Ružomberka alebo obcí, kde je plánovaná a prebieha výstavba rodinných domov, bytových domov resp. výstavba občianskej a technickej vybavenosti a to v rozsahu podľa aktuálnych ekonomických možnostiach spoločnosti. 

Aktualizované

Návrat na obsah